Regulamin

§1
Postanowienia ogólne
 1. 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( 00-345 ) przy ul. Drewnianej 7/5 , jest właścicielem i administratorem serwisu znajdującego się pod adresem www.smsbulk.pl (dalej „Usługodawca”).
 2. Serwis polega na umożliwieniu wysyłania wiadomości tekstowych SMS do użytkowników telefonów komórkowych w sieciach Orange, T-Mobile, Plus, Play i zagranicznych.
 3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
§2
Rejestracja
 1. Użytkownikiem systemu SmsBulk może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowaną działalność gospodarczą..
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest dokonanie Rejestracji.
 3. Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem https://www.smsbulk.pl/zarejestruj
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.
 5. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane:
  • nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  • nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
  • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z nabyciem dostępu do Serwisu i jego korzystaniem przez Usługodawcę, jako administratora zbioru tych danych.
  • Usługodawca informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
§3.
Prawa i obowiązki stron
 1. Usługodawca zapewnia umożliwienie za pomocą Serwisu doręczenia wiadomości tekstowych SMS do użytkowników polskich sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play oraz do operatorów zagranicznych .
 2. Usługodawca oświadcza, iż doręczenie wiadomości następuje natychmiast po wysłaniu z serwisu, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z regulaminem.
 4. W przypadku korzystania z płatnej wersji serwisu Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za pomocą dostępnych kanałów.
 5. Płatności za korzystanie z serwisu można dokonać poprzez:
  • przelew na konto.
  • płatności elektroniczne poprzez Paypal i Tpay
 6. Usługodawca na życzenie Użytkownika wystawia faktury VAT za usługę korzystania z serwisu.
 7. Koszt nabycia dostępu do Serwisu określa aktualny cennik podany do wiadomości na stronach internetowych Serwisu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej modyfikacji cen w przypadku zmiany cen przez poszczególnych operatorów GSM.
 9. Użytkownik po wyborze interesującego go pakietu SMS dokonuje zakupu dostępnymi kanałami płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§4
Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań wynikających z umów pomiędzy Użytkownikiem, a operatorami sieci telefonii komórkowej GSM, w tym w szczególności za dostarczenie SMS końcowemu Użytkownikowi ani za prawidłowe rozliczenie transakcji przez operatorów GSM, a jedynie za dostarczenie SMS do operatora GSM.
 2. Użytkownik jest informowany szczegółowo o poszczególnych etapach przebiegu każdej transakcji i sposobie korzystania z Serwisu, na stronach Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła dostępu do Serwisu;
  • przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy;
  • treść wiadomości przesyłanych za pomocą serwisu
  • prawdziwość danych osobowych przekazanych przez Użytkownika serwisu
 4. Usługodawca nie gwarantuje doręczenia wiadomości w następujących sytuacjach:
  • Odbiorca wiadomości miał wyłączony telefon
  • Skrzynka odbiorcza SMSów w telefonie odbiorcy była przepełniona
  • Odbiorca był poza zasięgiem sieci GSM
  • Telefon odbiorcy był zalogowany do innej sieci (był w roamingu)
 5. W sytuacjach wymienionych w §4. pkt. 3 Usługodawca ma prawo pobrać opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Pakietów Usług i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to aktualna przeglądarka internetowa obsługująca standard W3C HTML5.
§5
Dane osobowe
 1. Użytkownik serwisu smsbulk.pl przyjmuje do wiadomości, że:
  • Administratorem danych osobowych jest 4C Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( 00-345 ) przy ul. Drewnianej 7/5 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499187, o kapitale zakładowym 5 000 PLN
  • ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  • ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym usunięcie danych przez Administratora oznacza, że nie będzie on miał dostępu do systemu smsbulk.pl;
  • udostępnienie danych jest dobrowolne,
  • jego dane nie są udostępniane podmiotom trzecim,
 2. Jeżeli użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu smsbulk.pl
 4. Dane osobowe są chronione w sposób określony Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik podczas rejestarcji dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów marketingowych. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie powyższych materiałów odznaczając odpowiednią opcję w swoim profilu na stronie http://www.smsbulk.pl
 6. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności serwisu smsbulk.pl zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności
§6
Reklamacje
 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres reklamacje@smsbulk.pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji,
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Usługodawcę.
§7
Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.